Dr. Sunita Yadav
HOD
Ph.D
Dr. Mamta Bhusry
Professor
Ph.D
Dr. Sachin Kumar
Professor
Ph.D
Mr. Shashank Sahu
Associate Professor
M.Tech, Ph.D*
Dr. Inderjeet Kaur
Associate Professor
Ph.D
Dr. Pratima Singh
AssociateProfessor
Ph.D
Dr. Sonam Gupta
Associate Professor
Ph.D
Mr. Akhilesh Verma
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Mr. Ajay Kumar
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Mr. Anuj Dwivedi
Assistant Professor
M.Tech
Ms. Deepti Singh
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Ms. Nishu Bansal
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Mr. Dharmendra Kumar
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Ms. Shiva Tyagi
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Mr. B.N Pandey
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Mr. Rajeev Singh
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Ms. Swimpy Pahuja
Assistant Professor
M.Tech,Ph.D*
Ms. Shubhangi Rastogi
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Ms. Lipika Goel
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Ms. Komal Juneja
Assistant Professor
M.Tech
Ms. Nishtha Ahuja
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Mr. Rohit Vashistha
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Ms. Deepika Varshney 
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Mr. Santosh Kumar  
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Mr. Vikas Kamra  
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Mr. Saket Kumar Singh
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Mr. Jay Kant Singh Yadav
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Ms. Neha Bagwari
Assistant Professor
M.Tech
Ms. Priyanka Upadhyay
Assistant Professor
M.Tech
Dr. Charu Agarwal
Assistant Professor
Ph.D
Ms. Arti Pandey
Assistant Professor
M.Tech
Ms. Jaishree Jain
Assistant Professor
M.Tech,Ph.D*
Ms. Priyanka
Assistant Professor
M.Tech,Ph.D*
Ms. Prachi Pundhir
Assistant Professor
M.Tech
Mr. Pradeep Gupta
Assistant Professor
M.Tech
Mr. Pawan Singh
Assistant Professor
M.Tech
Ms. Surbhi Sharma
Assistant Professor
M.Tech
Mr. Binayak Parashar
Assistant Professor
M.Tech

Adjunct Faculty

Mr. Pramod Kumar Shukla
Mr. Rajesh Kumar Prajapati
Mr. Nagendra Kumar Yadav

Mr. Mridul Bhardwaj
Mr. Manoj Kumar
Ms. Priyanka Sharma

Mr. Vishal Vinay Majumdar